Główne zalety technologii Bezpłomieniowego zgazowania odpadów komunalnych.

Jej mocne strony i zmiany jakościowe w stosowaniu.

NIEKTÓRE ZALETY TECHNOLOGICZNE I KONSTRUKCYJNE KOMPLEKSU BEZPŁOMIENIOWEGO ZGAZOWANIA:

 • nie wymaga stosowania podwyższonego ciśnienia w procesie technologicznym (pracuje w reżimie ciśnienia atmosferycznego);
 • mozliwość przetwarzania nowych odpadów komunalnych w procesie bezpłomieniowego zgazowania w środowisku beztlenowym (tj. bez bezpośredniego spalania i bez podawania powietrza lub tlenu);
 • możliwość jednoczesnego przebiegu reakcji zgazowania i przejścia w stan gazowy 99,9999% całej organicznej części surowca (bez udziału zanieczyszczeń mineralnych). Przy zastosowaniu tęj ​​metody przetwarzania odpadów komunalnych praktycznie nie ma potrzeby korzystania ze składowisk, magazynowania i gromadzenia odpadów komunalnych;
 • reaktor zgazowania nie posiada wewnętrznej osłany, jako, że zgodnie z jego konstrukcją metalowa ścianka posiada ogrzewanie zewnętrzne, która zapewnia co najmniej 50-krotną poprawę wymiany ciepła w porównaniu z konstrukcjami innych stosowanych gazyfikatorów;
 • modułowa konstrukcja jednostek bezpłomieniowego zgazowania, pozwala na montaż kompleksów o różnej wielkości i wydajności, w zależności od potrzeb klienta, przy zachowaniu wysokiej sprawności i niezawodności. Fundamenty, na których instalowane są urządzenia kompleksu, nie wymaga głębokiej podsadzki, co umożliwia łatwy montaż i demontaż instalacji;
 • możliwość poddawania zgazowaniu odpadów o różnym pochodzeniu i składzie (również tych z dużą zawartością zanieczyszczeń mineralnych i wody, a nawet osadów ściekowych i odpadów z przypadkową zawartością baterii, akumulatorów i lamp rtęciowych);
 • minimalne zużycie energii elektrycznej i ciepła przez kompleks, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych (nie więcej niż 15 procent ilości zużywanego surowca, podczas gdy inne gazyfikatory zużywają na te cele od 25 do 45 procent zużywanego surowca);
 • zróżnicowana wydajność oferowanych kompleksów (od 5000 ton przerobu odpadów rocznie), co pozwala na zastosowanie urządzeń do bezpłomieniowego zgazowania nawet w małych miejscowościach i osiedlach;
 • produkcja wyrobów chemiczny z odpadów komunalnych pozwala na rozszerzenie potencjału eksportowego zarówno samego projektu, jak i kraju;
 • okres zwrotu z inwestycji w projekt bezpłomieniowego zgazowania odpadów komunalnych nie przekracza 4-7 lat (w zależności od rodzaju produktu handlowego wytwarzanego z gazu syntezowego).

ZASTOSOWANIE OFEROWANEGO PROJEKTU POZWALA NA:

 • zwiększenie znaczenia dowolnego regionu, miasta czy miejscowości, poprzez uczynienie z nich liderów
 • w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych;
 • zamknięcie i rekultywację, przekształcenie lub modernizację większość istniejących i eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych;
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co ułatwi przestrzeganie wymogów Porozumienia Paryskiego z 2015 roku oraz stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa środowiskowego dowolnego regionu, miasta czy miejscowości;
 • stworzenie warunków sanitarno-higienicznych do życia o wyższym standardzie dla ludności;
 • stworzenie nowych miejsc pracy (w tym dla osób o niskich kwalifikacjach i posiadających słabe zabezpieczenie socjalne) w danym regionie, mieście lub miejscowości;
 • stworzenie realnych warunków do poprawy bezpieczeństwa gospodarcznego, środowiskowego i żywnościowego w regionach, miastach czy miasteczkach.

JEDNOCZEŚNIE WDROŻENIE OFEROWANEGO PROJEKTU NIE WYMAGA:

 • przeznaczenia gruntów w regionach, miastach i miejscowościach pod organizację nowych składowisk do składowania odpadów komunalnych;
 • wzrostu opłat za usługi komunalne dla mieszkańców regionów, miast i miejscowości za wywóz i składowanie odpadów komunalnych;
 • stosowania i prowadzenia kosztownej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w regionach, miastach i miasteczkach;
 • reorganizacji w regionach, miastach i miescowościach istniejących systemów wywozu odpadów komunalnych;
 • wyelininowania z używania przez ludność opakowań plastikowych i polietylenowych.